Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań w czasie prezydencji

Policja pełniła w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE bardzo ważne zadanie zapewnienia bezpieczeństwa spotkań organizowanych w kilku miastach Polski. Wspierała działania BOR w zabezpieczeniu spotkań kat. I i II oraz pełniła rolę wiodącą w spotkaniach kat. III i IV.

W uproszczeniu, grafik centralnych spotkań organizowanych w ramach prezydencji wyglądał następująco:

Lipiec Sopot (Gdańsk)
Wrzesień Wrocław
Październik Kraków
Listopad Poznań
Grudzień Warszawa

Wyżej wymienione lokalizacje w danych miesiącach pełniły funkcję tzw. „miast prezydencji”. Pojedyncze spotkania, szczególnie w niższych kategoriach odbywały się także w innych lokalizacjach. W praktyce wszystkie komendy szczebla wojewódzkiego realizowały zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa prezydencji. Oczywiście najwięcej spotkań wszystkich kategorii odbywało się na terenie Warszawy i miało to miejsce podczas całej polskiej prezydencji. Dodać należy, że tylko tutaj odbyły się spotkania najwyższej kategorii I.

W celu profesjonalnej realizacji tego zadania w Komendzie Głównej Policji powołano „grupę ekspercką ds. bezpieczeństwa Prezydencji”, w skład której wchodzili eksperci z właściwych merytorycznie biur KGP. Koordynatorem prac w grupie był Główny Sztab Policji KGP.

Owocem działań policyjnych ekspertów było m.in. opracowanie „Koncepcji realizacji policyjnych działań zabezpieczających w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku”. Dokument ten wyznaczał ramy działania kierowników jednostek organizacyjnych Policji (KWP/KSP).

Przed rozpoczęciem prezydencji, a także w trakcie jej trwania, prowadzono ciągłą współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Departamentem Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z Biurem Ochrony Rządu. Podkreślić należy, że poszczególne zabezpieczenia odbywały się w ramach operacji lub akcji policyjnych. Zadania związane z prezydencją znajdowały także odzwierciedlenie w organizacji i realizacji codziennej służby patrolowej.

W Komendzie Głównej Policji uruchomiono także Centrum Obsługi Prezydencji, które funkcjonowało w trybie ciągłym (12-godzinne zmiany) od dnia 30 czerwca 2011 roku, do zakończenia policyjnych zabezpieczeń w dniu 18 grudnia 2011 roku.

Stały monitoring przebiegu prac związanych z realizacją zadania specjalnego zapewniały cotygodniowe wideokonferencje Komendanta Głównego Policji prowadzone z kierownictwem jednostek organizacyjnych Policji szczebla wojewódzkiego zaangażowanych w działania zabezpieczające w danym tygodniu.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 11.01.2012