Podsumowanie wyników prac polskiej prezydencji w Grupie Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (Wymiana Informacji)

1. Konkluzje Rady UE w sprawie wzmocnienia działań zmierzających do pełnego wdrożenia Decyzji Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. Decyzji z Prüm) po terminie ostatecznym implementacji, tj. 26 sierpnia 2011 r.

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku (dokument 17762/11).

Celem prezydencji polskiej było zwrócenie uwagi państwom członkowskim UE, iż konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków w celu ostatecznej implementacji Decyzji Prüm z uwagi na fakt, iż termin ostatecznej implementacji minął w dniu 26 sierpnia 2011 roku, a nie wszystkie państwa uporały się z tym zadaniem. W wyniku prac nad konkluzjami strona polska opracowała szczegółowy kwestionariusz, na podstawie którego oceniono stan zaawansowania implementacji Decyzji Prüm w państwach członkowskich UE.

Według stanu na dzień 1 grudnia 2011 roku - 14 państw członkowskich uzyskało operacyjność w zakresie automatycznej wymiany danych DNA, 10 państw członkowskich w zakresie automatycznej wymiany danych daktyloskopijnych (FP) oraz  8  państw członkowskich w zakresie automatycznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (VRD).

Z uwagi na fakt, iż państwa członkowskie stopniowo zgłaszają swoją gotowość do ewaluacji w poszczególnych zakresach automatycznej wymiany danych – należy mieć nadzieję, iż w ciągu nadchodzących miesięcy TRIO Prezydencji  (PL-DK-CY) coraz więcej państw członkowskich podejmie stosowne czynności, aby stać się w pełni operacyjnymi krajami w zakresie automatycznej wymiany danych DNA, FP i VRD w ramach Decyzji Prüm.

2. Konkluzje Rady UE w sprawie implementacji przez państwa członkowskie UE tzw. Inicjatywy Szwedzkiej (Decyzji Ramowej 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich UE)

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 27 października 2011 roku (dokument 15277/11).

Rada UE wzywa w nich Państwa Członkowskie do bardziej efektywnego wykorzystania Decyzji Ramowej 2006/960/WSiSW, a Komisję Europejską, by uwzględniła w Europejskim Modelu Wymiany Informacji korzyści z tej decyzji w procedurze tzw. „post-hit” (po trafieniu).

Celem prezydencji polskiej było zwrócenie uwagi państwom członkowskim na możliwości pełniejszego wykorzystania tego narzędzia w międzynarodowej wymianie informacji wywiadowczych przez organy ścigania państw członkowskich UE oraz na konieczność przyspieszenia prac implementacyjnych w zakresie niniejszej Decyzji przez te kraje UE, które do dnia dzisiejszego nie implementowały Szwedzkiej Inicjatywy do swojego porządku prawnego.
 

 Więcej informacji na temat Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (Wymiana Informacji) znajdziesz TUTAJ.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 09.01.2012