Podsumowanie wyników prac polskiej prezydencji w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG)

1. Przyjęcie „Europejskiego Paktu przeciwko narkotykom syntetycznym”

Przyjęcie Paktu przez Radę ds. WSiSW  nastąpiło w dniu 27 października 2011 (dokument 15544/11).

Uchwalenie paktu było jednym z podstawowych priorytetów Polskiej prezydencji. Pakt przeciw narkotykom syntetycznym jest integralną częścią strategii antynarkotykowej UE i planu działania UE na lata 2009-2012. Jest to praktyczne zastosowanie Programu Sztokholmskiego i Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE przyjętej przez Radę w 2010 roku. Pakt (opracowany przez ekspertów HDG) obejmuje swoim zakresem cztery obszary:

  • Ograniczenie produkcji narkotyków syntetycznych
  • Ograniczenia handlu narkotykami syntetycznymi
  • Nowe narkotyki syntetyczne
  • Szkolenia dla służb antynarkotykowych w zakresie wykrywania, badania i likwidacji nielegalnych laboratoriów

Pakt wskazuje na główne kierunki działań i cele, które powinny być podjęte i osiągnięte przez państwa członkowskie. Implementacja paktu powinna nastąpić pod nadzorem Komitetu COSI, poprzez określenie planów strategicznych i celów operacyjnych  zgodnie z nowym podejście do zwalczania przestępczości zorganizowanej i poważnej w ramach Policy Cycle.

2. Konkluzje Rady UE w sprawie nowych substancji psychoaktywnych

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku (dokument 17730/11).

Najważniejsze elementy Konkluzji to:

  • zobowiązanie KE do podjęcia prac nad nowelizacją decyzji 2005/387/JHA dotyczącej wymiany informacji i oceny ryzyka ze strony nowych substancji psychoaktywnych
  • propozycja proaktywnego podejścia do problematyki nowych substancji psychoaktywnych m.in. zawieszanie obrotu tego typu substancjami na czas oceny ryzyka, generyczne (grupowe) definicje nowych substancji
  • usprawnienie  systemu wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych

Konkluzje te zostały opracowane w oparciu o wyniki konferencji "European Action on Drugs", która odbyła się w dniu 07.07.2011 w Warszawie oraz debaty tematycznej, która miała miejsce w dniu 04.10.2011 podczas posiedzenia HDG.

3. Konkluzje Rady UE w sprawie współpracy UE – Europa Wschodnia w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku (dokument 17728/11).

Dokument ten stanowi swego rodzaju mapę drogową współpracy z Europą Wschodnią w zakresie ograniczenia podaży narkotyków. Plany współpracy obejmują trzy obszary: ograniczenie produkcji i obrotu narkotykami syntetycznymi, w tym nowymi substancjami psychoaktywnymi, współpraca regionalna i bilateralna, wykorzystanie wyników badań do kreowania polityki antynarkotykowej.  

Konkluzje zawierają propozycje konkretnych działań, które powinny być podjęte we współpracy UE i Europy Wschodniej, m.in. cykl seminariów dotyczących nowych substancji psychoaktywnych, seminarium ekspertów UE i Rosji dotyczące narkotyków syntetycznych. Promowanie dobrowolnej współpracy organów ścigania z sektorem prywatnym (firmy transportowe, producenci chemikaliów).  

W konkluzjach kładzie się duży nacisk na działania związane z poprawą kontroli obrotem prekursorami i kluczowymi chemikaliami służącymi do produkcji narkotyków.

Konkluzje zostały opracowane w oparciu o wyniki "Konferencji UE - Europa Wschodnia. Zwalczanie przestępczości narkotykowej", która miała miejsce w Warszawie w dniach 26-27.10.2011 oraz spotkania oficerów łącznikowych w Moskwie (w dniu 12.10.2011).

 

Więcej informacji na temat Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków (HDG) znajdziesz TUTAJ. 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 13.01.2012