Podsumowanie wyników prac polskiej prezydencji w Grupie Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP)

1. Konkluzje Rady UE nt. wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020 obejmującej utworzenie Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych oraz rozwój infrastruktury nauk sądowych w Europie

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r. (dokument 17537/11)

Polska prezydencja postawiła sobie za cel wypracowanie oraz rozwój infrastruktury nauk sądowych w Europie, gotowej do sprostania najwyższym standardom ochrony danych osobowych i podstawowych praw człowieka. Związane było to z planami przyjęcia przez Radę UE wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020 z uwzględnieniem utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych (EONS).

Dotychczas współpraca policyjna w zakresie kryminalistyki ograniczała się jedynie do wybranych obszarów i inicjatyw. Nie opierała się na wspólnej, szerokiej wizji standaryzacji badań kryminalistycznych. Inicjatywa prezydencji powinna sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, związanym m.in. z zagwarantowaniem jednolitych standardów w zakresie działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich UE. Zgodnie z założeniem, Europejski Obszar Nauk Sądowych zapewni kontrolę dowodów kryminalistycznych od miejsca zdarzenia do sali sądowej, opartą na wzajemnym uznawaniu czynności wykonywanych przez organy ścigania UE.

Celem projektu polskiej prezydencji jest osiągnięcie w UE do 2020 roku stanu prawnego i faktycznego w zakresie ekspertyz kryminalistycznych, w którym uniknie się dublowania prac funkcjonariuszy w państwach członkowskich UE oraz unieważniania dowodów kryminalistycznych, spowodowanego różnicami o podłożu technicznym, a także doprowadzi się do zmniejszenia czasu potrzebnego na postępowanie w sprawach przestępstw o charakterze międzynarodowym.
Pierwszym etapem do osiągnięcia tego celu jest przygotowanie planu działania w zakresie utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych, który zostanie opracowany do połowy 2013 r.


2. Konkluzje Rady UE w sprawie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r. (dokument 17541/11)

Pierwszą kluczową fazą polskiego projektu było opracowanie – na podstawie wniosków z uprzednio rozesłanego do państw członkowskich kwestionariusza - analizy skali zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w państwach członkowskich oraz wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego. Dokument ten (numer 13867/2/11) został skonsultowany z Interpolem i Europolem.
Na podstawie wniosków uwzględnionych w ww. dokumencie prezydencja opracowała Konkluzje Rady w sprawie zapobiegania przestępstwom przeciwko dobrom kultury i zwalczania tych przestępstw. W projekcie Konkluzji uwzględniono także wybrane rekomendacje wymienione w raporcie końcowym studium Komisji nt. zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury.

Konkluzje wypracowane przez polską prezydencję wzmacniają współpracę policyjną w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury. Najbardziej istotnym elementem Konkluzji są propozycje dalszych działań dla Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Europolu i Cepolu w obszarze zwalczania ww. przestępczości.

W powyższej Konkluzji Rada UE zaleca państwom członkowskim aby, m.in.:
- przygotowały we współpracy z Interpolem podręcznik służący skuteczniejszemu zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury;
- wprowadziły – jeśli to możliwe - jednolite i przejrzyste standardy identyfikowania dóbr kultury na wzór Object ID Standard;
- zacieśniły współpracę z Interpolem w zakresie wypracowania i wdrożenia sposobu pilnego raportowania o najważniejszych zdarzeniach związanych z przestępstwami przeciwko dobrom kultury.

3. Konkluzje Rady UE w zakresie wzmocnienia współpracy policyjnej z państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r. (dokument 17555/11).

Praca nad dokumentem była realizowana między innymi w związku z przygotowaniami polskiej Policji do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 r.
Głównym celem projektu było opracowanie kierunków oraz zakresu poprawy współpracy z krajami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Efektem przyjętych uzgodnień był opracowany projekt Konkluzji Rady, który zakłada m.in.:
- ocenę pracy NFIP (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Piłki Nożnej) w zakresie współpracy z państwami trzecimi,
- promowanie powoływania NFIP lub podobnych punktów kontaktowych w krajach spoza UE,
- zbadanie istniejących aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych pod kątem lepszego wykorzystania regulacji dotyczących współpracy z państwami trzecimi.

4.Sprawy inwentaryzacyjne w ramach pracy LEWP

4.1 Poprawa współpracy TISPOL (Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego) z LEWP w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podczas polskiej prezydencji ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy TISPOL i LEWP. We wrześniu 2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli obu gremiów na którym dyskutowano ten temat, zaś w dniu 24 października 2011 roku na posiedzeniu LEWP państwa członkowskie przyjęły dokument precyzujący te ustalenia (dokument 15237/11).

4.2 Planowanie oraz kierowanie działaniami grup ekspertów i sieci związanych z LEWP

W związku z rosnącą liczbą grup ekspertów i sieci związanych z grupą roboczą w ostatnich latach oraz w związku z potrzebą zapewnienia zarządzania ich działalnością w sposób konstruktywny i efektywny dwa trio prezydencji (PL-DK-CY i IE-LT-EL) przygotowały  propozycje  w zakresie planowania i zarządzania sieciami.

Dokument został przyjęty przez państwa członkowskie na posiedzeniu LEWP w dniu 23 listopada 2011 roku (numer dokumentu 1518/2/11 REV 2).

 Więcej informacji na temat Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) znajdziesz TUTAJ.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 09.01.2012