Podsumowanie wyników prac polskiej prezydencji w Grupie Roboczej ds. Scengen (SIS/SIRENE)

1. Konkluzje Rady w sprawie właściwego przygotowania użytkowników instytucjonalnych SIS w państwach członkowskich do poprawiania jakości danych SIS 1+ przed ich przeniesieniem do SIS II

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku (dokument 15550/11)

Celem prezydencji było przekazanie państwom członkowskim informacji, które będą pomocne we właściwym przygotowaniu oraz przeprowadzeniu migracji danych z SIS1+ do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (tzw. SIS II), w szczególności informacji dotyczących narzędzi monitorujących jakość danych SIS1+ (raporty C – SIS), oraz krajowych procedur związanych z monitorowaniem i koordynacją procesu poprawiania jakości danych SIS1+, zarówno w aspekcie ogólnym, jak i pod kątem migracji danych do SIS II.

Z uwagi na zaawansowane prace związane z wdrażaniem SIS II,  zasadniczą sprawą, oprócz pozytywnego wyniku wszelkich niezbędnych testów mających zagwarantować sprawność, zupełność i stabilność systemu, warunkującą prawidłowe działanie nowego, bardziej wydajnego systemu, będzie sprawne przeprowadzenie migracji danych z systemu SIS1+ do SIS II. Wcześniejsze  przygotowanie danych SIS1+ do migracji, poprzez poprawę jakości danych obecnie figurujących w SIS (w szczególności działania ukierunkowane na dostosowanie modelu wpisu SIS1+ do SIS II), ponadto podniesienie świadomości użytkowników SIS odnośnie wpływu jakości danych wprowadzanych przez nich do systemu oraz świadomość odpowiedzialności za dokonane wpisy, przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania SIS, a także na sprawne przeprowadzenie procesu migracji (zmniejszenie ryzyka utraty danych).

Przyjęte Konkluzje Rady UE oraz zorganizowane w trakcie prezydencji warsztaty z zakresu poprawy jakości danych SIS1+ ułatwią państwom członkowskim zrozumienie całego procesu migracji danych, a także umożliwią właściwe przygotowanie krajowych użytkowników SIS, w tym Biur SIRENE, do procesu migracji danych poprzez opracowanie planu stopniowej poprawy jakości danych przed rozpoczęciem procesu ich migracji i wprowadzenie, własnych procedur monitorujących i koordynujących bieżące śledzenie jakości danych.

2. Konkluzje Rady w sprawie krajowych systemów szkolenia i wspólnych systemów szkolenia dla operatorów SIRENE

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku (dokument 15551/11).

Przyjęcie Konkluzji Rady UE miało na celu wypracowanie jednolitych standardów w zakresie szkoleń operatorów SIRENE w poszczególnych państwach, co przyczyni się do harmonizacji stosowanych zasad, metod, narzędzi oraz sposobów nauczania. Dodatkowo, celem polskiej prezydencji było zainicjowanie prac nad stworzeniem modułu e-learningowego dla operatorów Biur SIRENE. Prezydencja uzyskała poparcie państw członkowskich dla przedmiotowej inicjatywy oraz zapewnienie ze strony Rady Zarządzającej CEPOL o udzieleniu przez agencję finansowego i logistycznego wsparcia w realizacji projektu najpóźniej do 2013 r.

3. Konkluzje Rady dotyczące lepszego wykorzystania SIS i SIRENE w związku z wymianą informacji na temat osób objętych odmową wjazdu

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku (dokument 16951/11).

Celem polskiej prezydencji była identyfikacja problemów oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w odniesieniu do dostępu do materiału identyfikacyjnego oraz danych uzupełniających osób wpisanych do SIS z art. 96 KWS, czyli osób objętych odmową wjazdu na terytorium strefy Schengen.

Prezydencja przyjęła Konkluzje Rady UE, które zostaną włączone do Katalogu Najlepszych Praktyk w zakresie współpracy Policji (w szczególności Biur SIRENE), Straży Granicznej z innymi służbami/organami państw członkowskich, uczestniczącymi w procesie wydawania wiz, wprowadzania zastrzeżeń do SIS, udostępniania danych i legalizacji pobytu cudzoziemców objętych zakazem wjazdu.

Ponadto, opracowywane w trakcie prezydencji dokumenty zostały przedstawione także na forach innych grup roboczych, tj. ds. Granic, ds. Wiz oraz ds. Schengen - SCH-EVAL.

Sprawy inwentaryzacyjne w ramach prac Grupy Roboczej ds. Schengen SIS/SIRENE

1. SIRENE Trainers’ Manual – ujednolicenie standardów szkoleń operatorów Biur SIRENE

W trakcie Prezydencji, przy współpracy CEPOL, Training Committee oraz ekspertów z Biur SIRENE, został opracowany podręcznik dla trenerów, zawierający instruktaż, wytyczne oraz wskazówki dotyczące procesu kształcenia operatorów. Stosowanie podręcznika przyczyni się do ujednolicenia stosowanych metod szkoleniowych i harmonizacji wiedzy wśród operatorów.

2. Migracja SIRENE

W celu przygotowania Biur SIRENE do migracji danych uzupełniających z SIS1+ do SIS II, prezydencja uzyskała mandat do powołania SIRENE Task Force, którego celem było m.in. wypracowanie rozwiązania technicznego (scenariusza migracji – rodzaj konwertera), które umożliwi realizację tego procesu. Ponadto, zadaniem SIRENE Task Force było przygotowanie Biur SIRENE do testów funkcjonalnych SIRENE związanych z migracją do SIS II. W tym celu w ramach STF powołano Grupę Koordynującą Testy Funkcjonalne SIRENE. Grupa ta przygotowała dokument zawierający założenia testów funkcjonalnych SIRENE wraz ze scenariuszami testów, matryce testów funkcjonalnych oraz podjęła tematykę udziału w testach funkcjonalnych państw członkowskich nieuczestniczących w SIS I. Kwestia migracji będzie kontynuowana przez następne prezydencje.  

 

Więcej informacji na temat Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE) znajdziesz TUTAJ.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 09.01.2012