Aktualności

Spotkanie oficerów łącznikowych UE w Kijowie - konferencja nt. zwalczania handlu ludźmi

W dniu 14 września br., w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, w ramach cyklicznych spotkań oficerów łącznikowych policji/milicji UE akredytowanych w Ukrainie, odbyła się Konferencja poświęcona problemowi zwalczania handlu ludźmi. Spotkanie było zorganizowane przez polską Policję w ramach prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

W spotkaniu obok oficerów łącznikowych Policji/Milicji akredytowanych na terytorium Ukrainy oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji, oficerów łącznikowych przy Europolu i Interpolu, udział wzięło wielu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na Ukrainie, z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy Panem Siergiejem Czernychem na czele, jak również przedstawiciele CBŚ KGP i BMWP KGP oraz instytucji zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi na terytorium Ukrainy, również w wymiarze międzynarodowym.
W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady UE, przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Praw Kobiet „LaStrada Ukraina”, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na Ukrainie, FRONTEX, oraz EUBAM, a także konsulowie sześciu krajów europejskich i polscy konsulowie akredytowani na terytorium Ukrainy.

Gospodarzami Spotkania-Konferencji byli Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Ukrainie Pan Henryk Litwin oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski.

Pan Ambasador Henryk Litwin podkreślił znaczenie wszelkich inicjatyw zmierzających do zwalczania i ograniczania przestępczości. Za szczególnie cenną uznał inicjatywę Policji zorganizowania spotkania-konferencji poświęconego zwalczaniu handlu ludźmi, jako zjawiska o szczególnej szkodliwości. Wskazał także na konieczność zacieśniania współpracy w tym zakresie przez instytucje policyjne i poza-policyjne.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Pan Siergiej Czernych podkreślił bardzo dobre relacje polskich i ukraińskich służb zaangażowanych w zwalczanie przestępczości dotyczącej handlu ludźmi. Wyraził przekonanie, że współpraca ta będzie kontynuowana i rozwijana, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się Mistrzostw Europy EURO 2012.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski zaprezentował priorytety Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Wśród priorytetów, oprócz zawalczania handlu ludźmi stanowiącego przedmiot konferencji, wskazał także na zwalczanie przestępczości narkotykowej, bezpieczeństwo imprez masowych, aktywność w ramach Partnerstwa Wschodniego, walkę z pornografią dziecięcą i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, a także rozwój nauk sądowych w Europie.
Kolejne wystąpienia i prezentacje przedstawicieli polskiego MSWiA oraz CBŚ KGP stanowiły rozwinięcie i uszczegółowienie tematyki dotyczącej priorytetów polskiej Policji. Przedstawiono struktury i zadania polskich służb i instytucji powołanych do zwalczania handlu ludźmi oraz zasady współpracy w tym zakresie. Na tym tle podkreślano szczególnie dobrą współpracę z Ukrainą.
W następnych prezentacjach przedstawiciele służb konsularnych podkreślali szczególną rolę i możliwości polityki wizowej w zwalczaniu handlu ludźmi. Bardzo ważne zadanie w tym zakresie stoi przed wszystkimi osobami biorącymi udział w procesie wizowym.
W kolejnych wystąpieniach, między innymi przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Praw Kobiet „LaStrada Ukraina” oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, zakcentowano złożoność i podmiotowość zjawiska handlu ludźmi. W sposób szczególny podkreślano pozycję ofiar tego zjawiska. W tym kontekście zwracano uwagę na zadania stojące przed instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie tworzenia programów ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi. Wielokrotnie podkreślano, że zjawisko handlu ludźmi obejmuje, poza wykorzystywaniem seksualnym ofiar, także pracę niewolniczą, handel organami i żebractwo.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano rekomendacje dotyczące polepszenia współpracy Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą w obszarze zwalczania handlu ludźmi.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 16.09.2011

Tagi