Aktualności

II spotkanie ekspertów ds. Schengen w trakcie polskiej prezydencji

W dniu 14 września 2011 roku odbyło się w Brukseli drugie posiedzenie Grupy Roboczej ds. Schengen (SIS/SIRENE) pod przewodnictwem polskiej prezydencji.

Grupa Robocza SIS/SIRENE przyjęła dokumenty, przygotowane przez prezydencję, stanowiące podsumowanie analizy odpowiedzi Państw Członkowskich na kwestionariusze dotyczące polskich priorytetów: „SIS jako platforma współpracy międzyinstytucjonalnej: poprawa jakości danych”, „Ewaluacja krajowych systemów szkolenia operatorów Biur SIRENE” oraz „Analiza praktycznych problemów związanych z wpisami wprowadzanymi do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w zakresie zastrzeżeń wobec osób objętych zakazem wjazdu do Strefy Schengen” oraz zawierające wypływające z przedmiotowej analizy wnioski.

W ramach obrad przedstawiono również opracowane przez Polskę trzy projekty konkluzji Rady Unii Europejskiej dotyczące tematyki związanej z realizowanymi przez polską Policję priorytetami:

  • projekt konkluzji dotyczący poprawy jakości danych przed migracją do Systemu Informacyjnego Schengen II generacji (SIS II) „Draft Council Conclusions on the appropriate means of preparing Member States’ institutional SIS users for improvements to the quality of SIS 1+ data prior to their migration to SIS II”.
  • projekt konkluzji Rady mających na celu wypracowanie jednolitych standardów w zakresie szkoleń operatorów SIRENE „Draft Council Conclusions on the national training systems and common training system for SIRENE operators”;
  • projekt konkluzji Rady dotyczący lepszego wykorzystania SIS i Biur SIRENE w związku z wymianą informacji na temat osób objetych odmową wjazdu i pobytu „Draft Council Conclusions on better use of SIS and SIRENE for the exchange of information on third-country nationals refused entry and stay”;

W zakresie wszystkich powyżej wymienionych projektów prezydencja ogłosiła procedurę pisemną związaną z przyjęciem dokumentów.

Ponadto, w trakcie spotkania omówiono dokument dotyczący problemów niedoboru pracowników oraz rosnącego obciążenia praca operatorów w Biurach SIRENE ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowany proces wdrożenia SIS II.

Dodatkowo, uczestniczący w posiedzeniu Grupy Roboczej przedstawiciele Państw Członkowskich udzielili mandatu Trio prezydencji uprawniającego do wystąpienia do Rady Zarządzającej CEPOL w sprawie możliwości stworzenia modułu szkolenia internetowego (e-learning) dla operatorów SIRENE przy wsparciu organizacyjnym, technicznym i finansowym Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL). Opracowany przez polską prezydencję list intencyjny w tej sprawie został już podpisany przez przedstawicieli Danii oraz Cypru.

W ramach spotkań towarzyszących Grupie Roboczej odbyły się również:

  • w dniu 13 września 2011 r. - spotkanie Komitetu Szkoleniowego (Training Committee), podczas którego dyskutowano na temat możliwości budowy systemu e-learningowego dla operatorów SIRENE. Wysłuchano prezentacji przedstawicieli Biur SIRENE ze Szwajcarii, Austrii, Bułgarii oraz Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL). Uznano, iż z uwagi na możliwości techniczno-organizacyjne oraz wysokie standardy bezpieczeństwa, platforma CEPOL-u wydaje się miejscem najbardziej odpowiednim dla przedmiotowego narzędzia szkoleniowego;
  • w dniu 15 września 2011 r. - spotkanie grupy zadaniowej (SIRENE Task Force), powołanej w celu przygotowania biur SIRENE do migracji do SIS II. Podczas spotkania omawiano szczegółowe kwestie związane z problematyka migracji i jakości danych w SIS;
  • w dniu 15 września 2011 r. - spotkanie Grupy Koordynującej testy funkcjonalne SIRENE (SIRENE FUNCTIONAL TESTS Dedicated Working Group), powołanej w ramach SIRENE Task Force. Spotkanie miało na celu ustalenie najważniejszych kwestii związanych z przygotowaniem kampanii testowej oraz z realizacją testów funkcjonalnych SIRENE.
 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 19.09.2011

Tagi