Aktualności

III spotkanie ekspertów Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w trakcie polskiej prezydencji

4 października 2011 roku odbyło się trzecie posiedzenie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG). Obradom przewodniczył mł. insp. dr Waldemar Krawczyk, ekspert Centralnego Biura Śledczego KGP.

Horyzontalny charakter grupy wymaga przygotowania i przedstawienia informacji  o inicjatywach podejmowanych przez inne grupy robocze. W trakcie posiedzenia grupy HDG polska prezydencja przedstawiła stosowną informację, podkreślając szczególe znaczenie prac podejmowanych na spotkaniu Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) w odniesieniu do Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym. W związku z tym, iż Komitet COSI zakończył pracę nad Europejskim Paktem przeciwko narkotykom syntetycznym i skierował go do COREPER-u, prezydencja zaprezentowała Pakt członkom HDG, ze szczególnym podkreśleniem roli HDG w jego implementacji.

Prezydencja poinformowała również o celach strategicznych związanych z ograniczeniem przestępczości narkotykowej, które zostały wypracowane przez grupę ekspertów COSI. Dokument ten, opracowany przez ekspertów HDG, ma szczególne znaczenie, gdyż podejmuje temat walki z narkotykami syntetycznymi w Unii Europejskiej na czterech poziomach. Pakt podkreśla również szczególne zagrożenie płynące ze strony narkotyków syntetycznych, z uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz w sposób kompleksowy wyznacza działania, jakie powinny zostać podjęte przez organa ścigania Państw Członkowskich UE.

Formuła spotkań HDG zaproponowana przez polską prezydencję przewiduje organizację debaty tematycznej podczas każdego z posiedzeń grupy. Pozwala to skoncentrować się na jednym obszarze tematycznym i dokładnie go przedyskutować. Debaty tematyczne zaplanowane przez polską prezydencję dotykają tematów nowych i istotnych z punktu widzenia pozostałych Państw Członkowskich UE, zawierają jednocześnie polskie priorytety i stanowią tym samym cząstkowy element realizacji programu prezydencji.

Przyjęta formuła pozwala na zaproszenie najlepszych ekspertów i światowych autorytetów w danej dziedzinie oraz ekspertów Unii Europejskiej. Stanowi to niebywałą okazję do skorzystania z ich wiedzy oraz pozwala poznać poglądy przedstawicieli wszystkich państw Unii Europejskiej. W październiku 2011 r. zaproponowano debatę tematyczną: „Nowe substancje psychoaktywne”.

W ramach debaty przedstawiono następujące prezentacje:

  • prezentacja EMCDDA nt. aktualnego stanu nowych substancji psychoaktywnych w kontekście działań prawnych i epidemiologicznych,
  • prezentacja przedstawiciela Narodowego Instytutu Leków nt. badań składu nowych substancji psychoaktywnych,
  • prezentacje Państw Członkowskich nt. podejmowanych działań w sprawie nowych substancji psychoaktywnych.

W trakcie debaty tematycznej dyskutowano możliwe modyfikacje Decyzji Rady 2005/387/JHA w sprawie wymiany informacji, analizy ryzyka oraz kontroli nowych substancji psychoaktywnych. Fenomen nowych substancji psychoaktywnych oraz jego dynamika stanowi wyzwanie dla Państw Członkowskich UE i wymaga przyjęcia odpowiedniego podejścia przez służby odpowiedzialne za zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, unikając jednocześnie wywierania negatywnego wpływu na swobodę handlu.

W kolejnym punkcie spotkania prezydencja podsumowała spotkania dialogu politycznego z państwami Kaukazu oraz Mołdową. Spotkania te miały bardzo duże znaczenie ze względu na rosnące znaczenie tych państw w przemycie heroiny do Europy oraz rosnące zapotrzebowanie na narkotyki syntetyczne w tym regionie. Prezydencja poinformowała również o spotkaniu dialogu politycznego z Ukrainą 5 października 2011 r. Miało ono istotne znaczenie w świetle przygotowań do konferencji Unia Europejska –Europa Wschodnia „Combating of drug crime” 26-27 października w Warszawie.

Kolejne spotkanie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków zaplanowane zostało na 7 listopada 2011 roku.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 10.10.2011

Tagi