Aktualności

Spotkanie Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Ukraina

W dniu 5 października 2011 roku, w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG), odbyło się spotkanie Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Ukraina.

Jedna z najważniejszych funkcji Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków jest prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze narkotyków z krajami/regionami trzecimi. Zadanie to realizowane jest poprzez realizację spotkań w formacie Dialogów Politycznych lub tzw. Mechanizmów Współpracy.

Tym samym również prezydencja polska wybrała powyższą formę współpracy z partnerami z krajów/regionów trzecich. Realizując zasadę zrównoważonego podejścia – podstawową ideę Unii Europejskiej w zakresie narkotyków - tematy zaplanowane w ramach ww. spotkań uwzględniają  problematykę zarówno ograniczenia podaży, jak i popytu na naroktyki. Ta formuła dodatkowej aktywności w ramach grupy roboczej wymaga od zespołu prezydencji posiadania dodatkowych umiejętności i właściwego przygotowania.

Podczas spotkania Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków Unia Europejska – Ukraina omówiona została sytuacja na scenie narkotykowej zarówno na Ukrainie, jak i Unii Europejskiej. Stosowne prezentacje ze strony UE przedstawiła Komisja Europejska oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Podczas prezentacji przedstawionych zostało wiele cennych danych obrazujących aktualną sytuację oraz trendy na nielegalnym rynku narkotyków. Kolejnym ważnym punktem obrad była dyskusja na temat realizowanych strategii narkotykowych zarówno na Ukrainie, jak i w Unii Europejskiej.

Polityka i działania realizowane na rzecz ograniczenia popytu na narkotyki były kolejnym punktem spotkania. Dyskusja skupiała się, m.in. wokół możliwości realizacji programu terapii zastępczej.

W trakcie spotkania omówiono również zakres współpracy bilateralnej. Informację na ten temat przedstawiła zarówno strona ukraińska, jak i UE (przedstawiciele Komisji Europejskiej, EEAS, Europol-u, EMCDDA, prezydencja, Państwa Członkowskie  UE). Dokonano podsumowania aktywności na płaszczyźnie bilateralnej, m.in. w zakresie funkcjonowania misji EU-BAM, statusu Ukrainy we współpracy z Europolem oraz innych działań.

Szeroko omawianym zagadnieniem była współpraca regionalna. W punkcie tym omówione zostały działania UE na szlaku przemytu heroiny, zmierzające do ograniczenia przemytu i rozbicia grup przestępczych. Należy wyszczególnić tutaj działania realizowane w ramach projektu Herione Route Phase II oraz działania podejmowane w ramach European Pact to combat international drug trafficking.

Przedstawiono również wyniki spotkania zorganizowanego przez EMCDDA w Kijowie, w dniach 29-30 września 2011 r.

Komisja Europejska przedstawiła stan przygotowania do uruchomienia nowego programu szkoleniowego skierowanego do państw Partnerstwa Wschodniego Euroeast Police. Prezydencja przedstawiła stan realizacji projektu mini Euroeast (projekt szkoleniowy), który jest inicjatywa polską i stanowi swego rodzaju projekt pilotażowy w zakresie Euroeast Police.

Osobny punkt spotkania stanowiła informacja prezydencji na temat stanu przygotowania oraz agendy spotkania Międzynarodowej Konferencji Unia Europejska – Europa Wschodnia zaplanowanej w Warszawie w dniach 26-27 października 2011 roku.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 10.10.2011

Tagi