Aktualności

Moskwa – kolejne spotkanie oficerów łącznikowych zorganizowane przez Policję w ramach prezydencji RP w UE

W dniu 12 października br. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie miało miejsce spotkanie oficerów łącznikowych policji/milicji akredytowanych w Federacji Rosyjskiej, poświęcone problemowi zwalczania przestępczości narkotykowej.

W moskiewskim spotkaniu, obok oficerów łącznikowych Policji/Milicji akredytowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficera łącznikowego przy Interpolu, udział wzięło wielu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na terenie Federacji Rosyjskiej, z Naczelnikiem Departamentu Prawnego i Współpracy Międzynarodowej Federalnej Służby Kontroli Obrotu Narkotyków, generałem majorem policji Siergiejem Alonkinem na czele. Stronę rosyjską reprezentowali także przedstawiciele Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, Federalnej Służby Celnej oraz Moskiewskiej Akademii Prawa i Ekonomii. Ponadto, w spotkaniu brali udział przedstawiciele EUROPLU, EUROJUSTU, EU BAM (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine), CARICC (Central Asian Regional Information and Coordination Centre) oraz przedstawiciel UE w Moskwie. Polską Policję reprezentowali: Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Dyrektor CBŚ KGP insp. Adam Matuszczak, Dyrektor BMWP KGP mł. insp. Rafał Łysakowki oraz eksperci ww. komórek organizacyjnych.

Gospodarzami spotkania byli Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej, Pan Wojciech Zajączkowski oraz Komendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk.

Pan Ambasador Wojciech Zajączkowski podkreślił znaczenie wszelkich inicjatyw zmierzających do zwalczania i ograniczania przestępczości narkotykowej w Europie i na świecie. W tym kontekście za szczególnie cenną uznał inicjatywę Policji zorganizowania spotkania w Moskwie poświęconego tej tematyce. Pan Ambasador podkreślił także konieczność zacieśniania współpracy w tym zakresie przez instytucje policyjne i pozapolicyjne.

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk zaprezentował priorytety polskiej Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, szczególnie w przestępczości narkotykowej. Akcentował potrzebę systematycznego wzmacniania współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Prezentując pozostałe priorytety, wskazał na zwalczanie handlu ludźmi, walkę z pornografią dziecięcą i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, bezpieczeństwo imprez masowych, a także na aktywność w ramach Partnerstwa Wschodniego, w tym szczególnie, współpracę z Federacją Rosyjską. Gen. insp. Andrzej Matejuk przedstawił także doświadczenia Polski w zakresie zwalczania w Polsce handlu tzw. dopalaczami. Zmiana podejścia do problemu handlu dopalaczami z karnego na administracyjne pozwoliła na praktyczną likwidację, w krótkim czasie, tego groźnego zjawiska. Szczególnie cenna okazała się tu bliska współpraca służb policyjnych ze służbami medycznymi i sanitarnymi.

Generał major Siergiej Alonkin stwierdził, że obecna współpraca Unii Europejskiej i Rosji jest na dobrym poziomie, jednak z uwagi na interes współpracujących stron powinna być stale doskonalona. Wyraził zadowolenie, że rozwój współpracy z Federacją Rosyjską stanowi priorytet Unii Europejskiej i polskiej Policji. Odnosząc się do przedmiotu moskiewskiego spotkania, gen. mjr. Siergiej Alonkin poinformował obecnych o stałym rozwoju przestępczości narkotykowej, co przejawia się, m.in. w rosnącej liczbie substancji chemicznych, nie ujętych w zestawieniu środków, których wytwarzanie jest zabronione. Niepokojący jest również systematyczny wzrost liczby stron internetowych, które stwarzają szerokie możliwości zakupu środków narkotycznych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele CBŚ KGP przedstawili zagrożenia wynikające z rozwoju produkcji i handlu narkotyków syntetycznych, prezentowali rezultaty wspólnych akcji policyjnych oraz zaprezentowali najnowsze metody przemytu narkotyków. Omówili także stan i wyniki współpracy krajów zrzeszonych wokół grupy BALTCOM (Grupa Zadaniowa Państw Morza Bałtyckiego).

W pozostałych wystąpieniach zwracano uwagę na szczególnie niebezpieczny charakter przestępczości narkotykowej i podkreślano konieczność zacieśniania współpracy służb policyjnych i pozapolicyjnych w celu jej zwalczania. Akcentowano także ścisły związek rozwoju przestępczości narkotykowej z wydarzeniami o charakterze sportowym, czy zbrojnym. W tym kontekście podkreślano konieczność stałego usprawniania systemu wymiany informacji.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano rekomendacje dotyczące polepszenia współpracy międzynarodowej w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 17.10.2011

Tagi