Aktualności

Spotkanie Grupy Roboczej Europejskich Ekspertów ds. broni palnej (EFE)

W dniach 11-12 października br., w Warszawie spotkali się europejscy eksperci ds. broni palnej (European Firearms Experts). W spotkaniu, któremu przewodniczył Pan Yme Joustra i Pan Alex Korte - Przewodniczący EFE, udział wzięli eksperci polskiej Policji oraz przedstawiciele policji Państw Członkowskich UE (Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Słowenii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii) oraz przedstawiciel Europolu.

Grupa Robocza Europejskich Ekspertów ds. broni palnej działa w ramach Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją Rady (2004/919/WE) z dnia 22 grudnia 2004 r. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się w 2004 roku w Brukseli, a jego wynikiem było uzgodnienie Planu Działania w sprawie broni palnej.

Głównymi celami Planu Działania w sprawie broni palnej są, m.in.:

  • Ocena zagrożeń dotyczących przestępczości z użyciem broni palnej w Unii Europejskiej, począwszy od międzynarodowego handlu i dystrybucji broni palnej w ramach Państw Członkowskich po przestępcze użycie broni palnej;
  • Wymiana informacji pomiędzy służbami policji, która wskazuje na konieczność "znalezienia wspólnego mianownika między organami ścigania w Europie tak, aby można było prześledzić drogę konkretnej jednostki broni, która była zaangażowana w działalność przestępczą", a wyniki byłyby przedstawiane w "Podręczniku wykrywania broni palnej, jej identyfikacji i analizy zjawiska;
  • Poprawa istniejącego obrazu przestępczości, tzn. obecnej sytuacji odnoszącej się do różnych aspektów związanych z nielegalnym obrotem tzw. "ciężką" bronią palną, które mogą być wykorzystywane lub są wykorzystywane w działalności przestępczej, rodzaje przestępców zatrzymanych w sprawach karnych, rodzaje broni dostępnej na rynku oraz różne źródła nielegalnego handlu bronią;
  • Wzmocnienie współpracy między organami Państw Członkowskich, organami ścigania i agencjami UE w celu likwidacji grup przestępczych działających w obszarze nielegalnego handlu (ciężką) bronią palną;
  • Ukierunkowanie działań policyjnych bądź też kontroli administracyjnej na różne potencjalne źródła nielegalnego handlu (ciężką) bronią palną, oraz ustanowienie polityki zapobiegania kradzieży (ciężkiej) broni palnej.

Prace grupy EFE zmierzają w kierunku ujednolicenia procedur i problematyki związanej z bronią palną, co powinno w sposób korzystny wpłynąć na ograniczenie nielegalnego wyrobu i obrotu bronią palną na obszarze wspólnotowym, prowadzenia wspólnych dochodzeń oraz wzmocnienie praktycznej współpracy policji, skoncentrowanie się na działalności rusznikarzy zajmujących się przeróbkami (ciężkiej) broni palnej na terytorium UE.

Warszawskie spotkanie otworzył: Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP – insp. Jerzy Kulczyk. W seminarium udział wzięli reprezentanci Centralnego Biura Śledczego KGP, Biura Prawnego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Gospodarki.

W trakcie dwudniowego spotkania pracę prowadziły trzy podgrupy robocze: podgrupa ds. definicji broni „ciężkiej”, podgrupa ds. Internetu (przestępstw związanych z bronią dokonywanych za pośrednictwem Internetu) i podgrupa ds. targów bronią. W efekcie tych prac uzgodniono i zaakceptowano definicję broni „ciężkiej”, definicję „targów bronią” oraz zestawiono katalog przestępstw dokonywanych za pośrednictwem Internetu. Przedstawiono i omówiono założenia dalszych działań w zakresie prac poszczególnych podgrup i założenia do dalszej działalności EFE na najbliższą przyszłość.

Wszyscy członkowie EFE uczestniczący w spotkaniu zgodnie dostrzegli potrzebę kontynuowania swojej działalności i chęci współpracy w oparciu o Plan Działania przyjęty w 2004 roku, tj. w zakresie rozwijania współpracy wyspecjalizowanych struktur Policji zajmujących się sprawami zawiązanymi z bronią palną, wymiany doświadczeń, wspólnych szkoleń, a także wspólnych operacji na terenie Europy. 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 14.10.2011

Tagi