Aktualności

Trzecie spotkanie grupy LEWP w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE

W dniu 24 października 2011 roku w Brukseli odbyło się kolejne, trzecie już podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. Egzekwowania Prawa (LEWP) prowadzone przez przedstawicieli polskiej Policji.

W trakcie spotkania omówiono postępy prac w realizacji polskich inicjatyw, które zostały zaprezentowane podczas poprzednich spotkań LEWP:

  • Standaryzacja badań kryminalistycznych

Kontynuowano dyskusję w zakresie proponowanych Konkluzji Rady UE na temat utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych. Dokument ponownie spotkał się z szerokim popraciem ze strony Państw Członkowskich.

  • Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury

Prezydencja zaprezentowała zapisy proponowanych Konkluzji Rady na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury. Ten punkt agendy posiedzenia poprzedzony był prezentacją przygotowanego przez Komisję Europejską Studium w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury w UE. Wnioski z przeprowadzonego Studium znalazły się także w treści polskiego projektu Konkluzji Rady UE, gdyż wyniki Studium Komisji Europejskiej oraz polskiej Analizy problematyki przestępczości przeciwko dobrom kultury były w dużej mierze zbieżne. Dzięki polskiej inicjatywie oraz aktywności KE policje Państw Członkowskich otrzymały dwa cenne dokumenty umożliwiające bardziej skuteczną walkę w tym obszarze przestępczości.

  • Współpraca Państw Członkowskich UE z państwami trzecimi w zapewnianiu bezpieczeństwa imprez sportowych

Polska zaprezentowała projekt Konkluzji Rady UE w sprawie wzmocnienia współpracy policyjnej z państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych. Projekt ten uprzednio uzyskał akceptację Narodowych Punktów Informacyjnych dla Piłki Nożnej i będzie jeszcze dyskutowany na kolejnym posiedzeniu LEWP w listopadzie br.

W trakcie spotkania ekspert CEPOL (Europejskiej Akademii Policyjnej) przedstawił projekty porozumień pomiędzy CEPOL a Czarnogórą i Gruzją. Będą one w dalszej kolejności przekazane do zatwierdzenia przez Radę UE.

Kolejnym tematem omawianym przez delegatów był projekt Aneksu do Podręcznika przeznaczonego dla policji i służb bezpieczeństwa dotyczącego współpracy w zakresie zagrożeń terrorystycznych przy organizacji dużych międzynarodowych wydarzeń. Kluczowe działania w tym zakresie koordynowane są przez Grupę Roboczą ds. Terroryzmu (WPT).

W ostatniej części spotkania dyskutowano nad dokumentem określającym zasady współpracy sieci i grup eksperckich działających w obszarze zainteresowań LEWP. Przedstawiono rezultaty dwóch spotkań, które we wrześniu odbyły się w Polsce: spotkanie ekspertów ENLETS (Europejskiej Sieci Służb Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz ekspertów ENFAST ( Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych). Przewodnicząca LEWP uzyskała zgodę wszystkich państw członkowskich na skierowanie do Dyrektora Europol-u i Dyrektora CEPOL-u listów z propozycją ścisłej współpracy w realizacji zadań poszczególnych sieci.

W wyniku rozmów podjętych w trakcie roboczego spotkania przedstawicieli TISPOL-u (Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego), polskiej prezydencji oraz Państw Członkowskich, udało się przyjąć uzgodniony dokument określający zasady współpracy pomiędzy Grupą Roboczą LEWP oraz TISPOL-em.

Następne posiedzenie Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2011 roku.

 

Podstawowe informacje o polskim przewodnictwie w grupie LEWP znajduje się TUTAJ.
Program prac polskiej prezydencji w ramach grupy LEWP znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 26.10.2011

Tagi