Aktualności

Dialogi Polityczne poświęcone zwalczaniu przestępczości narkotykowej

8 i 9 listopada 2011 roku, w Brukseli, w ramach Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków odbyły się spotkania - Dialogi Polityczne UE – USA oraz UE - Rosja.

Jedną z najważniejszych funkcji Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków jest prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej z krajami/regionami trzecimi. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez spotkania w formacie Dialogów Politycznych lub tzw. Mechanizmów Współpracy. Tym samym również prezydencja polska przygotowała i realizuje powyższą formę współpracy z partnerami z krajów/regionów trzecich. Realizując zasadę zrównoważonego podejścia – podstawową ideę Unii Europejskiej w zakresie polityki antynarkotykowej, tematy zaplanowane w ramach wyżej wymienionych spotkań uwzględniają zarówno zagadnienia z obszaru ograniczenia podaży jak i z obszaru ograniczenia popytu.

Podczas II spotkania Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków UE – USA omówiona została sytuacja na „scenie narkotykowej” zarówno w USA jak i Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym punktem obrad było omówienie sytuacji w regionie Ameryki Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji realizowanych w regionie programów ukierunkowanych na wspieranie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Afryka Zachodnia i Azja Centralna, a właściwie działania realizowane w tych regionach przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej były kolejnym tematem spotkania. W tych regionach koncentruje się coraz większa liczba działań, zarówno Państw Członkowskich UE, jak i USA. Na szczególną uwagę zasługuje system koordynacji projektów i programów UE oraz USA, który umożliwia skuteczną realizację zaplanowanych działań oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych angażowanych w państwach regionu.

Podczas podsumowania spotkania polska prezydencja przedstawiła możliwości wzbogacenia Dialogu Politycznego w obszarze narkotyków UE – USA proponując wprowadzenie do porządku obrad debaty tematycznej na wybrane tematy oraz wymiany dobrych praktyk.


Kolejny Dialog Polityczny odbył się 9 listopada 2011 roku w Brukseli i poswięcony był współpracy Unia Europejska – Rosja w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Na spotkaniu omówiono sytuację w Rosji i Unii Europejskiej. Stosowne prezentacje ze strony UE przedstawiła Komisja, Europol oraz EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii). Podczas prezentacji przedstawionych zostało wiele cennych danych obrazujących aktualną sytuację oraz trendy na nielegalnym rynku narkotyków.

Polityka i działania realizowane w ramach polityki ograniczenia popytu na narkotyki były kolejnym punktem spotkania. Zaproponowano przeprowadzenie wizyt studyjnych w ośrodkach rehabilitacyjnych w UE i w Rosji.

Szeroko omawianym zagadnieniem była współpraca regionalna w Azji Centralnej. W punkcie tym omówione zostały działania UE i Rosji na szlaku przemytu heroiny zmierzające do ograniczenia przemytu i rozbicia grup przestępczych. Należy wyszczególnić tutaj działania realizowane w ramach projektu Heroine Route Phase I, II, CADAP, BOMCA oraz działania podejmowane w ramach European Pact to combat international drug trafficking (disrupting heroin routes). Rosja przedstawiła operacje Kanał, Kanał West, Kaspian Star. Mówiono również o dobrej współpracy z centrum koordynacyjnym CARICC (The Central Asia Regional Information and Coordination Centre).

W kolejnym punkcie spotkania prezydencja przekazała informacje nt. Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym przyjętego przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnetrznych 27 października br. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość zorganizowania w Rosji cyklu szkoleń, warsztatów, seminariów dot. narkotyków syntetycznych finansowanych w ramach programu TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Office), finansowanego przez Komisję Europejską.

Osobny punkt spotkania stanowiła informacja prezydencji na temat Międzynarodowej Konferencji Unia Europejska – Europa Wschodnia, która miała miejsce w Warszawie w dniach 26-27 października 2011 roku oraz spotkania oficerów łącznikowych akredytowanych w Moskwie 12 października br.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 15.11.2011

Tagi