Aktualności

IV spotkanie grupy LEWP w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Czwarte z kolei posiedzenie Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa w trakcie polskiej Prezydencji odbyło się 23 listopada 2011r.

Na wstępie poinformowano o zakończeniu bilateralnych konsultacji w zakresie projektu Konkluzji Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych. Wskazano, iż uzgodniony dokument zostanie przekazany państwom członkowskim do konsultacji pisemnych. Następnie dokument trafi na posiedzenia wyższych gremiów UE.

W dalszej części spotkania delegaci omawiali przygotowany przez Polskę projekt Konkluzji Rady UE dotyczący zapobiegania i zwalczania przestępstw przeciwko dobrom kultury. W wyniku dyskusji, przedstawiono zrewidowaną, kompromisową wersję dokumentu, uwzględniającą zaproponowane przez państwa członkowskie oraz KE zmiany. W dalszej kolejności spodziewane jest przyjęcie projektu Konkluzji Rady na jej posiedzeniu w grudniu br.

Kolejny istotny dla Unii Europejskiej polski projekt Konkluzji Rady UE w zakresie wzmocnienia współpracy policyjnej z państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych był również omawiany podczas posiedzenia.
W wyniku dyskusji uzgodniono jego finalną wersję, nie uwzględniając propozycji Komisji Europejskiej, by projekt zwierał zapisy w zakresie zwalczania terroryzmu oraz handlu ludźmi. Ten dokument również zostanie przedstawiony do akceptacji przez wyższe gremia UE.

Jednocześnie, w trakcie spotkania LEWP przyjęto ostateczną wersję dokumentu dotyczącego zarządzania pracami sieci i grup eksperckich powiązanych z pracami LEWP, który był inicjatywą dwóch Trio.

Ostatnie posiedzenie LEWP podczas obecnej prezydencji Polski w Radzie UE odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011 roku. Nie oznacza to, iż zakończy to dominującą aktywność Polski w tym gremium. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Traktat Lizboński podczas prezydencji Danii i Cypru będzie konieczna kluczowa rola Polski, jako pierwszego państwa w Trio prezydencji PL-DK-CY (ciągłość i spójność zarządzania).
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 25.11.2011

Tagi