Aktualności

Ostanie posiedzenie Grupy ds. Narkotyków w trakcie polskiej prezydencji

7 grudnia 2011 roku odbyło się piąte, ostatnie w trakcie polskiej prezydencji, posiedzenie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG). Obradom przewodniczył mł. insp. dr Waldemar Krawczyk, Naczelnik Wydziału Operacji Międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego KGP.

Horyzontalny charakter grupy wymaga przygotowania i przedstawiania informacji o inicjatywach podejmowanych przez inne grupy robocze. W trakcie grudniowego posiedzenia grupy HDG polska prezydencja zaprosiła przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Współpracy Celnej, który omówił aktualne działania prowadzone na forum tej grupy.

Formuła spotkań HDG zaproponowana przez polską prezydencję przewiduje organizację debaty tematycznej podczas każdego z posiedzeń grupy. Pozwala to skoncentrować się na jednym obszarze tematycznym i dokładnie go przedyskutować. Debaty tematyczne zaplanowane przez polską prezydencję dotykają tematów nowych i istotnych z punktu widzenia pozostałych Państw Członkowskich UE, zawierają jednocześnie polskie priorytety
i stanowią tym samym cząstkowy element realizacji programu prezydencji.

Przyjęta formuła pozwala na zaproszenie najlepszych ekspertów i światowych autorytetów w danej dziedzinie oraz ekspertów Unii Europejskiej. Stanowi to niebywałą okazję do skorzystania z ich wiedzy oraz pozwala poznać poglądy przedstawicieli wszystkich państw Unii Europejskiej.

Na grudniowym posiedzeniu HDG zaproponowano debatę tematyczną: „współpraca regionalna jako efektywne narzędzie w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej”.

W ramach debaty przedstawiono następujące prezentacje dot.:

  • „Morskiego Centrum Analiz i Operacji (narkotyki) – MAOC-N,
  • Antynarkotykowego Centrum Koordynacyjnego w obszarze Morza Środziemnego – CECLAD-M,
  • Zespołu Zadaniowego dot. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w obszarze Morza Bałtyckiego (Baltic See Task Force),
  • Europejskiego Południowo Wschodniego Centrum Organów Ścigania (SELEC).

Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli Państw Członkowskich i Agencji UE.

W dalszej części posiedzenia Prezydencja omówiła projekt Konkluzji Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych. Omawiany dokument jest wynikiem wniosków z debaty tematycznej poświęconej nowym substancjom psychoaktywnym, która odbyła się w trakcie październikowego posiedzenia HDG. Projekt spotkał się z poparciem Państw Członkowskich. Dokument przekazano na COREPER.

W kolejnym punkcie spotkania Prezydencja omówiła projekt Konkluzji Rady w sprawie współpracy UE – Europa Wschodnia. Dokument został przygotowany na podstawie rekomendacji opracowanych podczas konferencji UE – Europa Wschodnia w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej zorganizowanej z inicjatywy Prezydencji w Warszawie 26-27 października br., rekomendacji opracowanych podczas spotkania oficerów łącznikowych akredytowanych w Moskwie 12 października br. oraz wniosków z dialogów politycznych z państwami Partnerstwa Wschodniego. Projekt spotkał się z poparciem Państw Członkowskich. Dokument przekazano na COREPER.

Prezydencja zakończyła ostanie posiedzenie HDG podsumowaniem realizacji przyjętych priorytetów. Przedstawiciele Państw Członkowskich i agencji UE gratulowali polskiej prezydencji realizacji tak ambitnego programu. Podkreślano m.in. przyjęcie Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym, organizacje 4 debat tematycznych, 2 konferencji międzynarodowych. Ponadto zwrócono uwagę, iż polska zorganizowała najwięcej w ostatnich latach dialogów politycznych. Docenieniem działań prezydencji w tym zakresie jest fakt zwrócenia się przez prezydencję duńską o kontynuację przewodnictwa w dialogach politycznych podczas najbliższego półrocza.
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 13.12.2011

Tagi