Aktualności

Ostatnie w trakcie polskiej prezydencji posiedzenie plenarne Grupy Roboczej do Spraw Ogólnych w tym Oceny (GENVAL)

7 grudnia 2011 roku w Brukseli odbyło się ostatnie w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE posiedzenie plenarne Grupy Roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny (GENVAL)

  • Zespół polskiej prezydencji w ramach grupy GENVAL
    Zespół polskiej prezydencji w ramach grupy GENVAL

W trakcie posiedzenia przyjęto ostatni dokument procedowany w ramach grupy -Konkluzje prezydencji w sprawie zapobiegania i zwalczanie handlu ludźmi w szczególności dziećmi. W ten sposób zakończono realizację priorytetów prezydencji. Nie zabrakło też podsumowania prac grupy roboczej za minione półrocze i podkreślenia osiągniętych rezultatów oraz podziękowań dla Danii i Cypru reprezentujących TRIO oraz wszystkich pozostałych krajów członkowskich wspierających prezydencję  w prowadzonych pracach.

W trakcie polskiego przewodnictwa w grupie roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny (Genval) przyjęte zostały trzy dokumenty polityczne z obszaru zwalczania przestępczości poważnej i zorganizowanej :

  • Konkluzje Rady UE “Wzmocnienia współpracy i wymiany informacji w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy w szczególności waluty EURO”.
  • Konkluzje Rady UE “Zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej w cyberprzestrzeni - współdziałania służb i instytucji w krajach członkowskich UE oraz w krajach trzecich”.
  • Konkluzje  Prezydencji PL „Rozpoznawanie i zwalczanie handlu ludźmi w szczególności  dziećmi”.

Inne aspekty działania grupy GENVAL podczas prezydencji :

• Rundy ocen wzajemnych państw członkowskich UE
W ramach GENVAL prowadzono V rundę ocen wzajemnych państw członkowskich UE dot. prowadzenia śledztw finansowych , dobiega ona końca. Dlatego też  w wyniku debaty i wzajemnych konsultacji grupa GENVAL w trakcie trwania prezydencji zatwierdziła dokument dotyczący VI rundy ocen wzajemnych  dotyczący wdrożenia Decyzji o EUROJUST oraz praktycznego funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowniczej w krajach członkowskich. W odrębnym dokumencie GENVAL zatwierdził także porządek ewaluacji poszczególnych państw.

• Zwalczanie korupcji

  • GRECO - Podczas trwanie prezydencji Komisja Europejska przedstawiła  duży pakiet antykorupcyjny w tym Raport Komisji skierowany do Rady UE w aspekcie przystąpienia UE do mechanizmu GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy), rozpoczęta debata była i jest prowadzona na forum grupy GENVAL.
  • UNCAC - podczas prac w ramach grupy GENVAL wypracowano kompromis i wspólne stanowisko UE  które zostało zaprezentowane podczas 4 Konferencji Państw Stron dot. Konwencji ONZ przeciwko korupcji ( UNCAC) w dniach 24-28 października 2011 r. w Marakeszu. Wspólne stanowisko było wypracowywane równolegle podczas prac ekspertów UE przy ONZ, jak też na forum GENVAL. Głównym tematem obrad był udział obserwatorów spośród Organizacji Pozarządowych (NGO’s) w mechanizmie implementacji i ewaluacji UNCAC. Dwa lata temu państwa - strony zadecydowały o ustanowieniu takiego mechanizmu w ramach wspomnianej Konwencji. Sukcesem mechanizmu koordynacyjnego UE było nie tylko wypracowanie wspólnego stanowiska, ale także uzyskanie szerokiego poparcia państw Ameryki Środkowej i Południowej oraz państw afrykańskich, w tym Egiptu.

• Kompleksowa integracja działań w UE w zakresie poza karnego zwalczania poważnej zorganizowanej przestępczości (administrative approach) – prezydencja przedstawiła projekt dokumentu podejmujący próbę zintegrowanego podejścia do poza karnego zwalczania zorganizowanej przestępczości. Dokument  ten jest kontynuacją dotychczasowych działań UE w tym zakresie i zmierza w kierunku szerszych działań zmierzających do powołania nieformalnych sieci punktów kontaktowych w poszczególnych państwach członkowskich, które koordynować będą szeroki aspekt podejmowanych inicjatyw dotyczących „administrative approach”-  podejścia administracyjnego do  zwalczania przestępczości zorganizowanej. Wymieniona sieć wspierana będzie przez Platformę Ekspertów Europolu (EPE). Większość państw członkowskich na wrześniowym posiedzeniu Komitetu COSI zadecydowała o skierowaniu  tego zagadnienia do procedowania w ramach grupy GENVAL. Obecnie trwa dyskusja na temat jego przyszłości. Tematyka pozostaje w koordynacji MSWiA. 

Przedstawiciele delegacji Danii jako przyszłej prezydencji przedstawiając wstępnie własne priorytety oraz terminarz spotkań pogratulowali polskiej prezydencji odniesionych sukcesów w zakresie prowadzonych priorytetów, negocjacji wynikających z agendy grupy, wynikiem których było przyjęcie stosownych dokumentów Rady.

Na zakończenie delegacja polska przekazała życzenia skutecznego przewodnictwa w grupie roboczej  kolejnemu państwu TRIO – Danii oraz pozostałym koleżankom i kolegom z państw członkowskich wielu sukcesów podczas dalszych prac w ramach grupy GENVAL.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 16.12.2011

Tagi