Aktualności

Inauguracja polskiej prezydencji w Grupie Roboczej ds. Schengen SIS/SIRENE

Pierwsze pod polskim przewodnictwem posiedzenie formacji ds. SIS/SIRENE w ramach Grupy Roboczej ds. Schengen odbyło się 14 lipca.

Podczas posiedzenia polska prezydencja przedstawiła dokumenty dotyczące:

  • jakości i czyszczenia danych wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w kontekście przygotowań do wdrożenia Systemu Informacyjnego Schengen II Generacji (SIS II);
  • praktycznych problemów związanych z wpisami do SIS osób na podstawie  art. 96 Konwencji Wykonawczej Schengen, w szczególności zastrzeżeń wobec osób objętych zakazem wjazdu do Strefy Schengen;
  • zagadnień szkoleniowych dla operatorów Biur SIRENE zajmujących się codzienną pracą polegającą na wymianie informacji uzupełniających do wpisów do SIS.

Przygotowane przez polską prezydencję dokumenty zawierały analizę i wnioski z odpowiedzi nadesłanych przez Państwa Członkowskie na kwestionariusze dotyczące tematycznie priorytetów Policji w ramach pracy Grupy ds. Schengen (SIS/SIRENE).

Szczególnie zwrócono uwagę na problem stale rosnącego obciążenia pracą operatorów Biur SIRENE przy równoczesnym utrzymaniu stanu etatowego Biur SIRENE lub nawet niejednokrotnie podejmowaniu decyzji o redukcji pracowników w poszczególnych Biurach SIRENE. Przedstawiciele Biur SIRENE wskazali jednoznacznie, że zjawisko to może stanowić duże zagrożenie dla pełnej operacyjności biur SIRENE, jak również wypełniania zapisów Podręcznika SIRENE i innych zobowiązań międzynarodowych, szczególnie w kontekście zbliżającego się terminu wdrożenia SIS II. Podjęto decyzję o opracowaniu dokumentu obrazującego obecną oraz prognozowaną sytuację w tym zakresie oraz o przekazaniu informacji o konieczności poświęcenia szczególnej uwagi temu zagadnieniu na planowanym w Polsce w listopadzie spotkaniu Europejskiej Grupy Zadaniowej Szefów Policji (EPCTF). Wskazano także konieczność podjęcia wspólnych działań w celu poprawy sytuacji i przekazania sprawy na wyższe gremia unijne.

 

Głównemu posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Schengen towarzyszyły także inne spotkania, którym przewodniczył przewodniczący grupy SIS/SIRENE, mł.insp. Mariusz Węgrzyniak:

  • posiedzenie Training Committeew dniu 13 lipca 2011 roku: .

Jest to komitet utworzony w grudniu 2008 r. z inicjatywy Węgier, którego zadaniem jest opracowywanie strategii szkoleniowej, koordynacja i organizacja szkoleń dla operatorów biur SIRENE na poziomie unijnym. Podczas spotkania omówiono, m.in.: plany szkoleniowe oraz dokument zawierający podsumowanie przeprowadzonej przez Polskę ewaluacji krajowych systemów szkoleń dla operatorów. Ponadto dyskutowano nad propozycją stworzenia i wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników Biur SIRENE.

  • spotkanie grupy zadaniowej 'SIRENE Task Force' w dniu 15.07.2011 r.:

Grupa ta została powołana w celu przygotowania Biur SIRENE do migracji do SIS II w związku z postępującym rozwojem i zaawansowaniem prac nad projektem SIS II. W spotkaniu uczestniczyli eksperci techniczni oraz merytoryczni, którzy przedyskutowali najważniejsze problemy i przewidywane działania w związku z przyszłą migracją biur SIRENE.

 

Ogólne informacje o polskim przewodnictwie w formacji SIS/SIRENE grupy roboczej ds. Schengen znajdują się TUTAJ
Program prac polskiej prezydencji w ramach Grupy SIS/SIRENE znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK
Więcej o pracy polskiego Biura SIRENE TUTAJ

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 20.07.2011

Tagi