Aktualności

II spotkanie ekspertów Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków w trakcie polskiej prezydencji

W dniu 6 września 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG). Obradom przewodniczył mł. insp. dr Waldemar Krawczyk, ekspert Centralnego Biura Śledczego KGP.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia wyników nieformalnego spotkania unijnych Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w Sopocie w dniach 18 – 19 lipca 2011 roku. Spotkanie to miało szczególne znaczenie dla grupy HDG z uwagi na omawiane dwie inicjatywy polskiej prezydencji z obszaru narkotyków. Pierwsza to prezentacja projektu Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym, druga to propozycja odpowiedzi na poziomie unijnym na zagrożenie płynące ze strony nowych substancji psychoaktywnych. Obie propozycje uzyskały jednomyślną aprobatę ministrów spraw wewnętrznych UE.

Horyzontalny charakter grupy wymaga przygotowania i przedstawienia informacji o inicjatywach podejmowanych przez inne grupy robocze. W trakcie posiedzenia grupy HDG polska prezydencja przedstawiła stosowną informację, podkreślając szczególe znaczenie prac podejmowanych na spotkaniu Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) w zakresie Europejskiego Paktu przeciwko Narkotykom Syntetycznym.

Dokument ten, którego autorami są eksperci HDG, ma szczególne znaczenie, gdyż podejmuje temat walki z narkotykami syntetycznymi w Unii Europejskiej na czterech poziomach. Pakt podkreśla również szczególne zagrożenie płynące ze strony narkotyków syntetycznych, z uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz w sposób kompleksowy wyznacza działania jakie powinny zostać podjęte przez organa ścigania Państw Członkowskich UE.

Formuła spotkań HDG zaproponowana przez polską prezydencję przewiduje organizację debaty tematycznej podczas każdego z posiedzeń grupy. Pozwala to skoncentrować się na jednym obszarze tematycznym i dokładnie go przedyskutować. Debaty tematyczne zaplanowane przez polską prezydencję dotykają tematów nowych i istotnych z punktu widzenia pozostałych Państw Członkowskich UE, zawierają jednocześnie polskie priorytety o stanowią tym samym cząstkowy element realizacji programu prezydencji. Przyjęta formuła pozwala na zaproszenie najlepszych ekspertów i światowych autorytetóww danej dziedzinie oraz ekspertów Unii Europejskiej. Stanowi to niebywałą okazję do skorzystania z ich wiedzy oraz pozwala poznać poglądy przedstawicieli wszystkich państw Unii Europejskiej.

We wrześniu 2011 r. zaproponowano debatę tematyczną: „Redukcja nielegalnej produkcji oraz obrotu narkotykami syntetycznymi”. W ramach debaty przedstawiono następujące prezentacje:
• Podaż narkotyków syntetycznych – przedstawiona przez przedstawicieli Europolu,
• Popyt na narkotyki syntetyczne – przedstawiona przez przedstawiciela Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA),
• Nowe metody nielegalnej produkcji i przemytu prekursorów – przedstawiona przez polską prezydencję,
• Nielegalna produkcja metamfetaminy z wykorzystaniem produktów medycznych jako głównych prekursorów – przedstawiona przez reprezentanta Republiki Czech,
• Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych – przedstawiona przez polską prezydencję,
• Profilowanie narkotyków syntetycznych – przedstawiona przez reprezentanta Królestwa Holandii.

W trakcie dyskusji, m.in. zwrócono uwagę na pojawiające się nowe trendy i zagrożenia w zakresie narkotyków, w tym zagrożenia płynące ze strony nowych narkotyków syntetycznych. Ponadto, podkreślono zauważalną zmianę geografii zagrożeń w Europie i na świecie, w szczególności na pojawiające się nowe regiony produkcji narkotyków syntetycznych o widocznej dynamice rozwoju.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja raportu Komisji Europejskiej w zakresie oceny funkcjonowania Decyzji Rady 2005/387/JHA na temat wymiany informacji, analizy ryzyka oraz kontroli nowych substancji psychoaktywnych. Po wyczerpującym omówieniu raportu przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, prezydencja poprosiła członków HDG o dokładne zapoznanie się z dokumentem oraz przygotowanie się do październikowej debaty tematycznej poświęconej w całości problemowi tzw. „dopalaczy”.

W dniach 17-18 lipca 2011 roku w Montrealu, w Kanadzie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum pt. „Narkotyki, a prowadzenie pojazdów: zapobieganie i ograniczanie wypadków drogowych spowodowanych przez osoby będące pod wpływem narkotyków: instrumenty instytucjonalne i prawne. Sprawozdanie z przebiegu sympozjum przedstawione zostało przez polską prezydencję, która aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Członkom grupy HDG przekazano również treść wystąpienia polskiej delegacji.
 

Kolejne spotkanie Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków zaplanowane zostało na 4 października 2011 roku.

ENGLISH VERSION
 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 12.09.2011

Tagi