Struktura przygotowań Policji do Prezydencji Polski w Radzie UE

  • Struktura organizacji przygotowań
    Struktura organizacji przygotowań

Przygotowanie do przedsięwzięcia jakim jest Prezydencja w Radzie UE wymagało właściwej koordynacji działań, w tym planowania i dobrego przepływu informacji. Wiązało się to także z odpowiedzialnością za wizerunek Policji, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Kierując się tymi przesłankami, w Komendzie Głównej Policji powołano szereg gremiów odpowiedzialnych za właściwą koordynację procesu przygotowań, na czele których znajdował się Zespół do spraw realizacji przez Policję zadań wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Zespół do spraw realizacji przez Policję zadań wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Zadaniem zespołu było podejmowanie decyzji dotyczących m.in. właściwego przygotowania kadr, finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, prac nad programem merytorycznym oraz kierunku działań grup eksperckich odpowiedzialnych za określony obszar przygotowań. Zespół funkcjonował na podstawie Decyzji nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 maja 2009 roku.

W skład tego gremium weszło 18 Dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji, odpowiedzialnych za przygotowania do Prezydencji w zakresie swojej właściwości merytorycznej. W spotkaniach zespołu, które odbywały się cyklicznie, uczestniczył zarówno Komendant Główny Policji, jak i jego Zastępcy.

Grupy eksperckie KGP

W Komendzie Głównej Policji powołano grupy eksperckie odpowiedzialne za poszczególne aspekty przygotowań Policji do prezydencji.

Grupa ekspercka ds. bezpieczeństwa, której zadaniem była prawidłowa realizacja zadania nałożonego na Policję, tj. zabezpieczenie spotkań wysokiego szczebla w trakcie polskiej Prezydencji. Koordynatorem prac tej grupy był Główny Sztab Policji KGP.

Grupa ekspercka ds. zabezpieczenia finansowo – technicznego, powołana w celu sprawnego przebiegu prac w aspekcie finansowym i logistycznym przygotowań do Prezydencji. Zadaniem tej grupy była, m.in. koordynacja wykonania budżetu w ramach realizacji przez Policję zadań wynikających z programu wieloletniego pt. "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku" w zakresie przygotowania kadr oraz realizacji zadania specjalnego. W jej skład wchodzili eksperci ds. finansów, logistyki, łączności i informatyki, a koordynatorem prac tej grupy jest Biuro Finansów KGP.

Grupy eksperckie ds. merytorycznych, których zadaniem było przygotowanie i późniejsza obsługa prac grup roboczych Rady UE będących w kompetencji Policji.
Korpus Prezydencji Policji


Policja wyznaczyła ekspertów, którzy w trakcie prezydencji pełnili funkcje przewodniczących gremiów UE, delegatów krajowych oraz koordynatorów poszczególnych projektów.
W sumie w przygotowanie urzędu do polskiej Prezydencji zaangażowanych było około 100 osób.


W 2010 r. Komenda Główna Policji koordynowała udział ekspertów w szkoleniach organizowanych centralnie przez Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz w szkoleniach wewnętrznych, organizowanych przez urząd z własnej inicjatywy.

 
ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 3/5 (1)

Data publikacji 24.01.2011