Szkolenie kadr Policji w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE

 

Począwszy od listopada 2009 roku eksperci policyjni przeszli szereg szkoleń w związku ze zbliżającym się Przewodnictwem Polski w Radzie UE.
33 pracowników Komendy Głównej Policji zostało objętych centralnymi szkoleniami językowymi, szkoleniami z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z zakresu umiejętności miękkich. Kursy szkoleniowe zorganizowane przez Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przeznaczone były dla członków Korpusu Prezydencji.

 

Wizyty studyjne i staże ekspertów KGP

Członkowie Korpusu Prezydencji z ramienia KGP odbyli szereg wizyt studyjnych w instytucjach administracji publicznej innych Państw Członkowskich posiadających doświadczenie w sprawowaniu Prezydencji w Radzie UE, między innymi w komórce EUCPN w Hiszpanii i w Biurze Sirene w Słowenii i Szwecji.
Ponadto, policjanci z innych Państw Członkowskich, np. z Republiki Czeskiej i z Belgii chętnie dzielili się swoją wiedzą z ekspertami KGP z zakresu tajników przewodniczenia gremiom współpracy policyjnej, wiedzy dotyczącej przygotowania spotkań i konferencji eksperckich oraz prawidłowej organizacji pracy w trakcie Prezydencji.

Od lutego 2010 roku w ramach realizacji wizyt studyjnych zwiększono o jedną osobę delegację na posiedzenia Grup Roboczych Rady UE i pozostałych gremiów agencji unijnych. Głównym celem tego typu wyjazdów studyjnych było zapoznanie ekspertów zaangażowanych w tworzenie Programu Prezydencji z zasadami pracy i procedurami związanymi z udziałem Policji w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

 

Inicjatywy szkoleniowe KGP na potrzeby Prezydencji Polski w Radzie w UE

  • Szkolenia językowe

W maju 2010 roku Zespół do spraw realizacji przez Policję zadań wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniował koncepcję organizacji w 2010 roku szkolenia językowego dla ekspertów policyjnych, którzy zaangażowani są w opracowanie programu Prezydencji jako koordynatorzy merytoryczni poszczególnych inicjatyw Policji. Szkolenie obejmujące słownictwo z zakresu międzynarodowej współpracy policyjnej prowadzone jest przez lektorów z Biura Kadr i Szkolenia KGP i potrwa do końca I kwartału 2011 roku.

  • Szkolenia nt. współpracy międzynarodowej w Unii Europejskiej

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zorganizowało cykl szkoleń z zakresu problematyki udziału Policji w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, skierowanych do osób zaangażowanych w bieżące konsultacje unijnych dokumentów  w ramach prac grup Roboczych Rady UE oraz osób biorących udział w przygotowaniach do Prezydencji Polski w Radzie UE.

Przedmiotem szkolenia były następujące tematy:
  - Instytucje i akty prawne UE;
  - Procedura legislacyjna UE,
  - Najważniejsze zmiany prawne wprowadzone Traktatem z Lizbony,
  - Gremia przygotowawcze Rady UE,
  - Udział Policji w pracach grup Roboczych Rady UE,
  - Przygotowywanie stanowisk wobec dokumentów UE, w tym sporządzanie instrukcji i sprawozdań;
  - Przygotowania Policji do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku

  • Szkolenia z umiejetności miękkich

W 2010 roku Komenda Główna Policji przeprowadziła w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie cykl szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich dla członków Korpusu Prezydencji KGP.
Zespół Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia przygotował warsztaty, których tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
  - Budowanie pozytywnego wizerunku polskiej Policji podczas Przewodnictwa w Radzie UE
  - Dobra organizacja pracy w aspekcie obsługi polskiej Prezydencji w II połowie 2011 roku

 

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 5/5 (1)

Data publikacji 26.01.2011